ติดตาม :        เลือกภาษา THEN การประชุม Retreat สภาสถาบัน

          สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการประชุม Retreat สภาสถาบัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โดยมี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และคุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารสถาบัน ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เร้นท์ เอ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ