ติดตาม :        เลือกภาษา THEN อบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อ และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักบรรณสารการพัฒนา อบรมเทคนิคการเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัยภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ คณบดี คณะภาษาและการสื่อสาร เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์