ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรคณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน

 

          Mrs. Keasorn MANIVONG, Deputy Director General of Banking Institute พร้อมด้วยคณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 ท่าน มาศึกษาดูงานที่สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติร่วมให้การต้อนรับ และ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม ในหัวข้อ เรื่อง “Improving Research Management System” นอกจากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ใจชนก ภาคอัต ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนาและคณะในหัวข้อเรื่อง “Training Administration and Management” พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด สำนักบรรณสารการพัฒนา เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559