ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 21 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถาบัน

 

          ในการนี้ นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง และ นายกฤตย์ จันทร์วัฒนรุ่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ ได้นำเสนอระบบการบริหารจัดการด้านอาคารและสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน และสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในสถาบัน เพื่อพัฒนาทรรศนะ กระบวนทัศน์ สมรรถนะ และเสริมสร้างความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป