ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ 40 ปี สภาคณาจารย์ ร่วมสืบสานการพัฒนาสถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์

           ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ เวลา 9.00 น. มีการประกอบพิธีการทางศาสนา พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยมี รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับอดีตประธานสภาคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 10.00 น. จัดงานเสวนา “ครบรอบ 4 ทศวรรษสภาคณาจารย์” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.อัศวิน จินตกานนท์ , รองศาสตราจารย์ ทองศรี กำภู ณ อยุธยา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล บุปผเวส และรองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ดำเนินการเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เวลา 13.00 น. จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษากับธรรมาภิบาล” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์