ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)

          ปฐมนิเทศ หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เริ่มอบรมวันที่ 3 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561 (เฉพาะวันศุกร์. วันเสาร์) เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 9010 ชั้น9 อาคารนวมินทราธิราช