ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด

          คณะทำงานหลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ CLSA และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความคิดเห็นมาพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดการเงิน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ