ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือน Nebrija University ในราชอาณาจักรสเปน เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและรายงานผลความร่วมมือทางวิชาการที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2561