ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562”

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562 ในมุมมองผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer: CEO)

          ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561 จากผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระจายทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 110 ราย และแถลงผลสำรวจดังกล่าวในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 โซนซี  ชั้น 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดเผยว่า ผู้บริหารระดับสูง 45.46% ระบุว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัว 39.09% ระบุว่าทรงตัว และ 15.45% ระบุว่า หดตัว 

          สำหรับปัจจัยที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 พบว่า ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ 64.55% ระบุว่า เป็นความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เข้าสู่ช่วงการก่อสร้างมากขึ้น รองลงมา 42.73% ระบุว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง 40% ระบุว่า เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2562 พบว่า ผู้บริหารระดับสูง 68.18 % ระบุว่าเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น 39.09 % ระบุว่า เศรษฐกิจรากหญ้าที่ยังมีข้อจำกัดในการเติบโตและมีความเปราะบาง 36.36 % ระบุว่า ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่ปรับเข้าสู่ช่วงขาขึ้น นอกจากนี้ยังได้สอบถามความคิดเห็นในประเด็นการเลือกตั้งพบว่า 71.82 % ระบุว่า สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ รองลงมา 35.45 % ระบุว่า ความมีเสถียรภาพทางการเมืองจะเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วน 22.73 % ระบุว่า นักลงทุนอาจชะลอหรือเลื่อนการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลใหม่และ 20 % ระบุว่า มีความกังวลต่อความต่อเนื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจภายหลังจากได้รัฐบาลใหม่

          ทั้งนี้สามารถติดตามผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”