ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เตรียมพร้อมรับนโยบายภาครัฐ

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

****

 

 ---------------------------------