ติดตาม :        เลือกภาษา THEN โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สำนักงานสภาสถาบัน


    สำนักงานสภาสถาบัน สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้น ในปี 2557 ตามมติการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภาสถาบัน ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานในการประสานงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสภาสถาบันและมติที่ประชุมสภาสถาบัน ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการสภาสถาบัน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภาสถาบัน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภาสถาบัน วิเคราะห์สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของสภาสถาบัน

    สำนักงานสภาสถาบัน มีสถานภาพเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกํากับของสภาสถาบัน มีฐานะเทียบเท่ากอง สําหรับในด้านการบังคับบัญชา สถาบันมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีกํากับดูแล ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารสำนักงานสภาสถาบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
    1. กลุ่มงานบริหารและธุรการ
    2. กลุ่มงานประชุมสภาสถาบัน
    3. กลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

Joinup

Article Count:
4

annouce

Article Count:
3

faculty

Article Count:
12

Organization

Article Count:
0

President_org

Article Count:
6

manager_org

Article Count:
12

other_org

Article Count:
6

external_org

Article Count:
1

Vice_President

Article Count:
4

Assistant_President

Article Count:
4

Dean

Article Count:
12

Campus Life

Article Count:
3

news

Article Count:
14

board

Article Count:
8

Director

Article Count:
4

news-tab

Article Count:
1

Institute-News

Article Count:
265

Education-News

Article Count:
268

Students-News

Article Count:
187

Seminar-News

Article Count:
425

Nida-news

Article Count:
2

International Relation

Article Count:
59

Nida Letter

Article Count:
19

Education-Calendar

Article Count:
5

library

Article Count:
3

collegian

Article Count:
6

personnel

Article Count:
3

alumni

Article Count:
2

alumni-excellent

Article Count:
2

alumni-Fund

Article Count:
6

about

Article Count:
8

assessment

Article Count:
2

50NIDA

Article Count:
9

50NIDA activities

Article Count:
5

50NIDA conference

Article Count:
7

Photos-News-old

Article Count:
6

Photos-News-2561

Article Count:
113

Photos-News-2562

Article Count:
107

คนในข่าว

Article Count:
1

Photos-News-2563

Article Count:
84

message

Article Count:
22

Photos-News-2564

Article Count:
64

Photos-News-2565

Article Count:
126

NIDA in News

Article Count:
94

NIDA Digest

Article Count:
14