ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
•   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

          - สาขาวิชาเอกองค์การและการจัดการ

          - สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย์

          - สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง

          - สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์

          - สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น

          - สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา

•   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)