ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

วิทยาลัยนานาชาติ


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. Management (English Program)
•   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการจัดการ (ภาษาจีน) Ph.D. Management (Chinese Program)

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Management (International Program)

    -  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

    -  การจัดการการตลาด (Marketing Management)

    -  การจัดการการเงิน (Financial Management)

    -  การจัดการผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Management)

    -  นโยบายและการจัดการ (Policy and Management)

    -  การจัดการองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Nonprofit Management)

    -  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business Management)

    -  การจัดการธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-Business Management)


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)