ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

คณะบริหารธุรกิจ


ระดับดุษฎีบัณฑิต

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
•   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
•   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
•   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)