ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ


ระดับดุษฎีบัณฑิต

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ระดับมหาบัณฑิต

•   หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
•   หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
•   หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
•   หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
•   หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

.
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)