ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

คณะสถิติประยุกต์


ระดับดุษฎีบัณฑิต

•  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

•  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

•  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ระดับมหาบัณฑิต

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

     -สาขาวิชาเอกสถิติ

     -สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

     -สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

     -สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

     -สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ

     -สาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์

     -สาขาวิชาเอกความมั่นคงสารสนเทศ

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 

     -สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจ

     -สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ข้อมูลหน้านี้ ดูแลโดย กองบริการการศึกษา  ( คุณอนุชา โทร. 02 727 3371 และคุณธีระเทพ โทร. 02 727 3370)