ติดตาม :        เลือกภาษา THEN เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาเป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บ https://entrance.nida.ac.th/ เท่านั้น

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะ

ระดับปริญญาโท

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ป.โท ภาคปกติ

ป.โท ภาคพิเศษ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

85,000 บาท

170,000 - 180,000บาท

การจัดการภาครัฐและเอกชน

85,000 บาท

218,500 บาท

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

142,300 บาท

-

M.B.A. (Eng.)

142,300 บาท

-

M.B.A. (Inter.)

-

358,400 บาท

Accelerated MBA

-

238,100 บาท

Financial Investment and Risk Management (Inter.)

-

432,000 บาท

Young Executive MBA

-

414,900 บาท

Flexible MBA

-

307,300 บาท

CFIRM

-

261,200 บาท

FLEX-CFIRM

-

167,600 บาท

Professional MBA

-

316,800 บาท

Executive MBA

-

514,300 บาท

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

93,500 บาท

 

เศรษฐศาสตร์การเงิน

93,500 บาท

260,000 บาท

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

93,500 บาท

210,000 บาท

เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

120,000 บาท

330,000 บาท

คณะสถิติประยุกต์

วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

69,000 บาท

190,000 บาท

การจัดการโลจิสติกส์

69,000 บาท

230,000 บาท

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

69,000 บาท

190,000 บาท

สถิติประยุกต์

78,000 บาท

250,000 บาท

การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

78,000 บาท

250,000 บาท

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

การบริหารหารพัฒนาสังคม

86,400 บาท

119,000 บาท

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

86,400 บาท

130,700 บาท

คณะภาษาและการสื่อสาร

 

 

 

Language & Communication (Int.)

94,000 บาท

184,500 บาท

Teaching English as an International Language

96,000 บาท

184,500 บาท

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

112,300 บาท

210,000 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

91,500 บาท

184,500 บาท

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

103,800 บาท

184,700 บาท

ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม

105,000 บาท

299,500 บาท

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์

105,300 บาท

221,700 บาท

กฎหมายเพื่อการบริหาร

107,300 บาท

233,400 บาท

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

98,500 บาท

177,900 บาท

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

94,300 บาท

237,700 บาท

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

81,700 บาท

128,000 - 130,700 บาท

วิทยาลัยนานาชาติ

Management (Inter.)

299,000 บาท

-

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 02-727 3365-77 http://edserv.nida.ac.th

หมายเหตุ : ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะ

ระดับปริญญาเอก

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

480,000 บาท

Governance and Development

480,000 บาท

คณะบริหารธุรกิจ

Business Administration

704,000 บาท

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

Economic(Inter.)

440,000 บาท, 560,000 บาท, 680,000 บาท

คณะสถิติประยุกต์

Computer Science & Information system(Inter.)

380,000 บาท

Applied Statistic (Inter)

288,000 บาท, 360,000 บาท

Business Analytics and Data Science (Inter.)

380,000 บาท, 480,000 บาท

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

การบริหารหารพัฒนาสังคม

371,000 บาท, 465,000 บาท

การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

371,000 บาท, 465,000 บาท

คณะภาษาและการสื่อสาร

Language & Communication (Inter.)

420,000 บาท, 550,000 บาท, 620,000 บาท

Teaching English as an International Language (Inter.)

420,000 บาท, 550,000 บาท, 620,000 บาท

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Resource & Organization Development (Inter.)

743,500 บาท, 857,500 บาท

คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์

512,000 บาท, 530,000 บาท

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

562,000 บาท, 720,000 บาท

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

541,500 บาท, 667,000 บาท, 973,000 บาท

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

329,000 - 541,000 บาท

วิทยาลัยนานาชาติ

Management(Inter.)

650,000 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษา

โทรศัพท์ 02-727 3365-77 http://edserv.nida.ac.th

หมายเหตุ : ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม