ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • สุรีย์ สุขใจเจริญกิจ<br/> <small><i>ศิษย์เก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ</i></small>

  สุรีย์ สุขใจเจริญกิจ
  ศิษย์เก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  ผู้เรียนเป็นผู้ที่ทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ และมีความหลากหลาย มีผู้ที่ทำงานในสายตรงกับสาขาที่เรียน และสายอาชีพอื่นที่แตกต่าง แต่มีความสนใจด้านการลงทุน ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย ที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงให้แก่นักศึกษา

 • วนิดา อ่อนละมัย<br/> <small><i>ศิษย์เก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว</i></small>

  วนิดา อ่อนละมัย
  ศิษย์เก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว

  สถาบันให้โอกาสดิฉันได้ทำตามความฝันของตัวเอง ให้โอกาสในการเรียนรู้แบบเปิดกว้าง และยังได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า นอกจากโอกาสในการศึกษาต่อแล้วยังมีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งคิดว่าการทำงานนี้เป็นประสบการณ์ล้ำค่ามากที่สุด ได้เรียนรู้การทำงานในสถานการณ์จริง

 • อรธิดา มีแสงพราว<br/> <small><i>ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</i></small>

  อรธิดา มีแสงพราว
  ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  องค์ความรู้ที่ update สุดๆ อาจารย์จะคอย update trend ทางด้าน HROD ให้เสมอๆ ทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเรียนไป วิชาการต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้จริงๆ ในทางธุรกิจ แนวความคิดเปลี่ยนไป คิดเป็นระบบมากขึ้น มองเห็นภาพรวมมากขึ้น ซึ่งอันนี้สามารถนำมาใช้ได้ทั้งชีวิต การทำงานและชีวิตส่วนตัว บัณฑิตที่จบจากที่นี่ทุกคนถือว่าสิ่งที่ได้รับมากกว่าเพียงแค่ใบปริญญาจริง ๆ

 • สมเจตน์ จันทนา<br/> <small><i>ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม</i></small>

  สมเจตน์ จันทนา
  ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  นิด้าสอนให้เรากล้าแสดงออก กล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด กล้าที่จะถาม ที่สำคัญกล้าที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ นิด้าสอนให้ใช้ชีวิตร่วมกัน รู้จักการเรียนรู้และแชร์ความรู้จากผู้คนอันหลากหลายก่อให้เกิดเครือข่ายอันเข้มแข็ง ในการช่วยเหลือและแบ่งปันกัน ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุก ๆ ท่านที่เติมเต็มความรู้ ข้อคิด ประสบการณ์ ไม่เพียงแต่ความรู้ในตำราเท่านั้น

 • กัมปนาท มุงคุณคำซาว<br/> <small><i>ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม</i></small>

  กัมปนาท มุงคุณคำซาว
  ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  แน่นอนสิ่งที่ได้รับจากนิด้าคงมิใช่เพียงแค่ “ใบปริญญาบัตร” ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของคนที่เลือกศึกษาต่อเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มามากกว่านั้น คือ Professional – Practice –Connection ซึ่งก็มาจากการเรียนการสอน ที่ติดตัวมา ตั้งแต่หลักของการคิด การวางแผนที่เป็นระบบหลักการ การลงมือทำจริง ตลอดจน “Connection” ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเหนียวแน่น

 • ฟาริกา กิมชัยวงศ์<br/> <small><i>ศิษย์เก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ</i></small>

  ฟาริกา กิมชัยวงศ์
  ศิษย์เก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  สิ่งแรกคือ โอกาสในการเข้ารับการศึกษา สิ่งที่สองคือ ความรู้ในสาขาที่เข้ารับการศึกษา อาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างเต็มที่ และสิ่งที่สามคือ โอกาสในการได้ร่วมทำงานทางด้านวิชาการกับอาจารย์ในฐานะของผู้ช่วยอาจารย์หรือผู้ช่วยวิจัย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเราที่จะได้นำเอาสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ และเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 • อัญชลี กุลาตี<br/> <small><i>ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ</i></small>

  อัญชลี กุลาตี
  ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ

  มีระบบการจัดการเป็นมืออาชีพ สถาบันมีอาจารย์ผู้สอนที่มากประสบการณ์และมาจากหลายประเทศทั่วโลก และได้นำประสบการณ์นั้นมาสอนให้นักศึกษา อาจารย์ใส่ใจนักศึกษา และมีช่องทางในการหาข้อมูลและปรึกษาที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้สะดวกและดูเป็นมืออาชีพมาก บรรยากาศในชั้นเรียนดีมาก ทำให้เรียนด้วยความสนุกมีความสุข

 • วรภพ เจริญมโนพร<br/> <small><i>ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ</i></small>

  วรภพ เจริญมโนพร
  ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

  การได้สำเร็จการศึกษาจากที่นี้ ผมถือว่าได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพราะสถาบันแห่งนี้ถือกำเนิดจากพระราชปณิธานของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง ความประทับต่อมา คือ การมุ่งเน้นนำความรู้ที่คู่คุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ

 • ผศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ<br/> <small><i>ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์</i></small>

  ผศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
  ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์

  เริ่มตั้งแต่เข้ามาวันแรกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ที่มาร่วมให้คำแนะนำในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้มีโอกาสเรียนกับคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและคุณภาพสูง อีกทั้งหลาย ๆ ท่านยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริง และมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ยังมีความประทับใจที่ได้พบกับเพื่อน ๆ ที่มาจากหลากหลายอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน