ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

 

ยกเลิกประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๑๕) (5 ตุลาคม 2565)  

 

รายงานสถานการณ์ประจำวันของโรค Covid-19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

การเรียนการสอนและนักศึกษา

 

การปฏิบัติงานและบุคลากร

 

แนวปฏิบัติงาน

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

CONTACT US