ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ภาพรวม สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  l  กฎหมายที่เกี่ยว  l  การส่งเสริมธรรมาภิบาล

หนังสือรายงานประจำปี  l  แผนและประเมินผล  l คำรับรองการปฏิบัติราชการ  l  การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน  l  การจัดซื้อจัดจ้าง  l  งานบริการการศึกษา  l  คู่มือสำหรับประชาชน  l  การจัดการข้อร้องเรียน

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ภาพรวม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและรายงานผลการดำเนินการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การป้องกันการรับสินบน

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จรรยาบรรณคณาจารย์

 

หนังสือรายงานประจำปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

แผนและประเมินผล

• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (NIDA ROAD MAP 2023-2027) รูปแบบ PDF File l รูปแบบ E-book   

• แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2566 -2568

• แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551 - 2565

แผนปฏิบัติราชการ

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การสำรวจความพึงพอใจ

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการดำเนินการ

กรอบอัตรากำลัง

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

สถิติการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักวิจัย

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองบริการการศึกษา (มาตรฐานการปฏิบัติงาน)

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

กองกลาง

 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 l ฉบับที่ 1 l ฉบับที่ 2 l ฉบับที่ 3 l ฉบับที่ 4 l ฉบับที่ 5ฉบับที่ 6ฉบับที่ 7ฉบับที่ 8  l ฉบับที่ 9  l ฉบับที่ 10  l ฉบับที่ 11  l ฉบับที่ 12ฉบับที่ 13ฉบับที่ 14ฉบับที่ 15ฉบับที่ 16ฉบับที่ 17 l ฉบับที่ 18  l ฉบับที่ 19  l ฉบับที่ 20  l ฉบับที่ 21ฉบับที่ 22ฉบับที่ 23ฉบับที่ 24ฉบับที่ 25ฉบับที่ 26 l ฉบับที่ 27 l ฉบับที่ 28 l ฉบับที่ 29 l ฉบับที่ 30 l ฉบับที่ 31 l ฉบับที่ 32 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 l ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5ฉบับที่ 6ฉบับที่ 7ฉบับที่ 8  l ฉบับที่ 9  l ฉบับที่ 10  l ฉบับที่ 11  l ฉบับที่ 12 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 l ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5ฉบับที่ 6ฉบับที่ 7ฉบับที่ 8

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563  ฉบับที่ 1 l ฉบับที่ 2 l ฉบับที่ 3 l ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3

• แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 l พฤศจิกายน 2565 l ธันวาคม 2565 l มกราคม 2566กุมภาพันธ์ 2566 l มีนาคม 2566 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 l พฤศจิกายน 2564ธันวาคม 2564มกราคม 2565กุมภาพันธ์ 2565มีนาคม 2565เมษายน 2565พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565กรกฎาคม 2565สิงหาคม 2565กันยายน2565 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือน  ตุลาคม 2563 l พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564เมษายน 2564พฤษภาคม 2564มิถุนายน 2564กรกฎาคม 2564สิงหาคม 2564กันยายน 2564 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือน  ตุลาคม 2562 l พฤศจิกายน 2562 l ธันวาคม 2562 l มกราคม 2563 l กุมภาพันธ์ 2563 l มีนาคม 2563 l เมษายน 2563 l พฤษภาคม 2563 l มิถุนายน 2563กรกฎาคม 2563สิงหาคม 2563กันยายน 2563

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562 ประจำเดือน  ตุลาคม 2561 l พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562เมษายน 2562พฤษภาคม 2562 l มิถุนายน 2562

• สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 

• สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 

• รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3  

รายงานการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

งานบริการการศึกษา 

ภาพอินโฟกราฟิก ขั้นตอนการสมัครสอบและประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของสถาบัน

คู่มือนักศึกษา

มาตรฐานการการให้บริการ งานบริการการศึกษา

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

• รายงานสรุปจำนวนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาพรวมแยกคณะ 

• รายงานสรุปจำนวนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาพรวมแยกคณะ 

• รายงานสรุปจำนวนการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมแยกคณะ 

• รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจาภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

• การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การกำกับติดตามการปฎิบัติงาน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมแยกคณะ

• รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ

• การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ

• รายงานจำนวนการขอดูข้อมูลผลการศึกษา และการขอแก้ไขผลการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสถาบัน ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม l แยกคณะ

• การปฎิบัติงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมแยกคณะ

 

 

คู่มือบริการทางการศึกษาสำหรับบริการนักศึกษา(คู่มือสำหรับประชาชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

ดูทั้งหมด คลิกที่นี่ 

หรือ ดูแบบแยกหมวด ดังนี้

เรื่องที่ 1 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

เรื่องที่ 2 การลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ 

เรื่องที่ 3 การลงทะเบียนรายวิชาเกินกว่าข้อบังคับ 

เรื่องที่ 4 การเพิ่มวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

เรื่องที่ 5 การขึ้นทะเบียนนักศึกษาหลังกำหนด 

เรื่องที่ 6 การลงทะเบียนรายวิชาต่ำกว่าข้อบังคับ 

เรื่องที่ 7 การถอนรายวิชาเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ 

เรื่องที่ 8 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนแรก/ส่วนที่สอง 

เรื่องที่ 9 การขอเทียบรายวิชา การขอโอนหน่วยกิต 

เรื่องที่ 10 การเปลี่ยนฐานะวิชาเรียน 

เรื่องที่ 11 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

เรื่องที่ 12 การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะ 

เรื่องที่ 13 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน 

เรื่องที่ 14 การขออนุมัติหัวข้อ/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอก 

เรื่องที่ 15 การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษา 

เรื่องที่ 16 การเปลี่ยนคณะ 

เรื่องที่ 17 การเพิ่มวิชาเรียนตามปฏิทินการศึกษา (กรณีชำระเงินเพิ่ม) 

เรื่องที่ 18 การถอนรายวิชาเรียน 

เรื่องที่ 19 การเพิ่ม-เพิกถอน/เปลี่ยนกลุ่ม/เพิกถอนติด W 

  

การจัดการข้อร้องเรียน

คู่มือ/ประกาศ/คำสั่ง

สถิติการร้องเรียน