ติดตาม :        เลือกภาษา THEN เชิญชวนผู้ทำงานด้าน HR ลงทะเบียนเข้าร่วม “หลักสูตรพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน”

          กระแส BCG ESG SDGs กำลังมาแรง  การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจยั่งยืน การพัฒนาองค์การที่ยั่งยืนคือทิศทางสำคัญที่มุ่งเน้นในด้านการบริหารจัดการองค์การ

 

          องค์กรที่ทำงาน บุคลากรของท่าน และตัวท่านเอง มีชุดความคิด ทักษะ ความสามารถที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมองค์การ และบุคลากรสำหรับกระแสความยั่งยืน แล้วหรือยัง????

 

          ขอเชิญชวนผู้ทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ หัวหน้างาน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่กำลังมองหาชุดความคิด ทักษะ ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองให้สอดรับกับกระแสความยั่งยืน ลงทะเบียนเข้าร่วม “หลักสูตรพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน”  ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 

“หลักสูตรพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน”  แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร

      หลักสูตร 01 สำหรับ กลุ่มบุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป

      หลักสูตร 02 สำหรับ กลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี

 

          หลักสูตรนี้เข้าร่วมฟรี!!!  พร้อมลุ้นรับของรางวัลทุกท่านตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนด

          หลักสูตรพัฒนาจากงานวิจัยที่สำรวจความต้องการเกี่ยวกับชุดความคิด ทักษะ ความสามารถ ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืนจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ กลุ่มผู้ทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ หัวหน้างาน และกลุ่มคนรุ่นใหม่

เนื้อหา หัวข้อการเรียนรู้ ถ่ายทอดโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมในหลากหลายอุตสาหกรรม

หัวข้อการเรียนรู้ในหลักสูตรประกอบด้วย 5 หัวข้อการเรียนรู้ เรียนให้ครบถ้วน ในระยะเวลา 5 วัน

***ท่านไม่ต้องกังวลว่าจะทำอย่างไรดีลางานตั้ง 5 วัน***

 

          เพราะ เราพัฒนาหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ให้ท่านเลือกเรียนให้ครบ 5 วันตามกำหนดการที่ท่านสะดวก ในรุ่นใดก็ได้ เพราะ เราเน้นตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นหลัก โดย เรามีกำหนดการเข้าร่วมเรียนรู้ ดังนี้

 

หลักสูตรเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 3 รุ่น (หลักสูตรฯ ทั้ง 2 หลักสูตร จัดในช่วงเวลาพร้อมกันทั้ง 3 รุ่น)

      • รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 มกราคม 2566

      • รุ่นที่ 2 วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566

      • รุ่นที่ 3 วันที่ 13-17 มีนาคม 2566

หลักสูตรเรียนรู้ในรูปแบบ Onsite 1 รุ่น ณ จังหวัดในพื้นที่ EEC (หลักสูตรฯ ทั้ง 2 หลักสูตร จัดในช่วงเวลาเดียวกัน)

      • รุ่นที่ 4 วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

     

ขอเชิญท่านลงทะเบียนเข้าร่วม “หลักสูตรพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน”  ตามหลักสูตรที่ท่านสนใจ ดังนี้

• หลักสูตรที่ 1 : แบบตอบรับเข้าร่วมหลักสูตรสำหรับกลุ่มบุคลากรด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เหมาะกับบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาองค์กร และท่านที่เป็นผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLQWca8-5eew3K69PpOllQOApZ0E37-UUyQvKaPW6QIlPzRw/viewform?usp=pp_url  

• หลักสูตรที่ 2 : แบบตอบรับเข้าร่วมหลักสูตรสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 35 ปี เหมาะกับบุคลากรวัยทำงานรุ่นใหม่ที่มีความสนใจกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBcYRVzXSMOyqtWC9Aa5VSILsRrpAf_-6m-xttq0TryQ3PsA/viewform?usp=pp_url  

 

หมายเหตุ

• ศึกษารายละเอียดหลักสูตรฯ เพิ่มเติมได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ตามที่ปรากฎใน link ที่แนบ

• ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 หลักสูตร ในวันเวลาที่ท่านสามารถจัดการตารางเวลาของท่านเองได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้

 

พร้อมแล้ว เรียนเชิญท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์การเรียนรู้  และรอรับของที่ระลึกจากหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด

Link ห้องเรียนออนไลน์จะส่งเข้า e-mail ของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ในระบบลงทะเบียน

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง