ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 และ ISO27001:2013

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 สถาบันโดยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ได้จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO27001:2013 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริษัท บีเอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด  

Read more: สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 และ ISO27001:2013

เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติจัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม

Read more: เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

“Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future”

          ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี และรับชมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom และ Facebook Page : NIDA Thailand

Read more: “Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future”

นิด้า จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบโล่และรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2565

          วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้ทำการประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ ในการนี้ได้มีพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ และส่วนรวม

Read more: นิด้า จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบโล่และรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2565

“นิด้า” จัดงานรำลึก “ขบวนการเสรีไทย” และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย

          “นิด้า” โดยสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร จัดงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการรำลึกขบวนการเสรีไทย 2565 และกิจกรรมประกวดวิดีโอคลิปชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “อุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยและบทเรียนสำหรับอนุชน”                                                                                                                                                                                        

Read more: “นิด้า” จัดงานรำลึก “ขบวนการเสรีไทย” และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง