ติดตาม :        เลือกภาษา THEN นิด้า" 1 ใน 25 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือ เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกว่า 25 สถาบันเข้าร่วมการลงนามฯ ในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของระบบอุดมศึกษาไทย

          ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา ที่จะได้มีโอกาสเลือกเรียน หรือแสวงหาความรู้ตามรายวิชาที่ตนสนใจ รวมถึงได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากความเป็นสุดยอดของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

          โดยนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนข้ามสถาบันและรายวิชาที่เปิดรับลงทะเบียนได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง