ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะการจัดการการท่องเที่ยว MOU ระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ผศ. ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า พร้อมด้วย รศ.ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry โดยมี Prof. Zhu Dan, Dean; Ms Zhou Hong, Deputy Party Secretary of the School of Tourism and Culture Industry.)

          Assoc. Prof. Yang Xi, Deputy Director,Assoc. Prof. Dr. Fu Jing, Assistant Dean (Global Engagement และ Mr Wang Qichao, Staff of the Office of International Cooperation and Exchanges เข้าร่วมพิธีลงนามเพื่อสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ในระดับสถาบันฯ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับ Chengdu University ให้มีความต่อเนื่องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง