ติดตาม :        เลือกภาษา THEN บรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย และคุณอัญญพร นันทพัฒน์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค สำนักงาน National Chengchi University (NCCU) ประจำประเทศไทย

เป็นวิทยากร บรรยายรายละเอียดทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมไปถึงข้อมูลทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของ National Chengchi University (NCCU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง