ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 



งานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บพข.

      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.สิรี ขัยเสรี ผู้อำนวยการ และรศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ให้ความอนุเคราะห์ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.พัทรียา หลักเพชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และผู้อำนวยการ 12 ศูนย์วิจัย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วม พร้อมแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของสถาบัน

     โดย รศ.ดร.สิรี ขัยเสรี และ รศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล ได้กรุณาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับทุนวิจัย และได้ให้เกียรติตอบรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้สำหรับโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสถาบัน ในโอกาสต่อไปด้วย

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง