ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน ภายใต้แคมเปญ NO GIFT POLICY

          ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรนิด้า ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน ภายใต้แคมเปญ NO GIFT POLICY เปลี่ยนการ "รับ" เป็นการ "ให้" ภายในงาน NIDA for ALL KICKOFF! รวม "พลัง" สร้างสรรค์ "นิด้า” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี และในรูปแบบ Online ถ่ายทอดสด (Live Event) ผ่าน MS TEAMS

          นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงพลังการมีส่วนร่วมของประชาคมนิด้า ทั้งในระดับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นพลังสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลองค์กรให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ขององค์กรในด้าน "ซื่อสัตย์สุจริต" (Integrity) อันจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันต่อไป

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง