ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 42 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 42  ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564  ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

          โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งดังกล่าว สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ)  แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้วยทรงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ และด้วยพระวิริยะอุตสาหะก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศด้วยการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวง

          นอกจากนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,299 คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 71 คน และระดับปริญญาโท 1,228 คน

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง