ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ขอแสดงความยินดี

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต ในโอกาสได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง