ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ประชุมกับ Yunnan University of Finance and Economics

          เมื่อวันที่ 27เมษายน 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษกรุงเทพ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ Prof. Zhang Honglie, Director of International Cooperation and Exchange Office,

          Assoc. Prof. Zeng Qian, Deputy Director of International Cooperation and Exchange Office, Mr. Shi Xiaojing, Deputy Director of International Student Education and Administration Office และ Ms. Yuan Nangezi, Deputy Chief of International Program Section โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและ YUFE เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ การจัดทำหลักสูตรร่วม และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกัน และจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจต่อไป

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง