ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ประชุมกับ The Open University of Fujian

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษกรุงเทพ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Zhao Mingguang ผู้อำนวยการ ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งอาเซียน (กรุงเทพมหานคร)/

          ผู้จัดการ บริษัท โอเพ่น เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ Mr. Zhao guoxiang รองผู้อำนวยการ ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งอาเซียน (กรุงเทพมหานคร) The Open University of Fujian โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัย เช่น การรับนักศึกษาจากประเทศจีน การเข้าร่วมพิธีเปิดศึนย์การศึกษา รวมถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะหารือเพื่อความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง