ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะนิติศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

          Prof. Dr. Michael Lysander Fremuth ผู้อำนวยการด้านวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา "สิทธิมนุษยชน" แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสหภาพยุโรป สิทธิมนุษยชน นิติปรัชญา และรัฐศาสตร์ ได้นำเสนอรายละเอียดของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนซึ่งเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเวียนนา  ตลอดจนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

          ซึ่งสรุปได้ว่า เป็นการศึกษาที่มีแง่มุมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นมุมมองด้านกฎหมาย สังคม ประวัติศาสตร์และการเมือง ต้องเป็นการวิจัยที่เป็นทั้งการวิจัยเชิงหลักการและเชิงประยุกต์ อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม จึงจะสามารถสร้างผลกระทบทางสังคม (social impact) ที่ยั่งยืนจากการศึกษาวิจัยได้ ในการนี้คณาจารย์​ของคณะนิติศาสตร์​ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริหารศาสตร์​ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง​และทัศนะในประเด็นดังกล่าว ตลอดจนแนวทางความร่วมมือ​ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์​ของคณะนิติศาสตร์​ทั้งสองแห่งและการจัดกิจกรรม​ทางวิชาการ​ร่วมกันในโอกาสต่อไป

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง