ติดตาม :        เลือกภาษา THEN หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Communication University of China (CUC)

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษกรุงเทพ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

          นางนิลาวัลย์ เติมผล หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ Professor You Fei; Professor Chen Xiaochun; Professor Zhang Zhong from Communication University of China (CUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้ง Ms. Sun fan, Managing Director และ Mr. Chen Guankang จาก KKS Entertainment ประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ CUC เช่น การรับนักศึกษาชาวจีน CUC เข้าศึกษา ณ สถาบัน หลักเกณฑ์ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการรับนักศึกษาชาวจีนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ สถาบัน การรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม/สอบวิทยานิพนธ์ การจัดทำหลักสูตรร่วมกับ CUC และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง