ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงบประมาณ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “การประเมินความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

          ร่วมกับ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ โดยมี นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

          ในโอกาสนี้ นายสารสิน ศิริถาพร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันพร้อมผู้บริหารของสำนักงบประมาณและคณะ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกล่าวด้วย

          การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นหน่วยรับงบประมาณให้มีความพร้อมในการจัดทำและบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง