ติดตาม :        เลือกภาษา THEN เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติจัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม

          โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งได้จัดไปในระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป เป็นวิทยากรบรรยายในภาคภาษาอังกฤษ และระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 สำหรับหลักสูตรภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากรบรรยายในภาคภาษาจีน โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 11 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐโดมินิกัน สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และไทย จำนวน 162 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง