ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 และ ISO27001:2013

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 สถาบันโดยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ได้จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO27001:2013 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริษัท บีเอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด  

          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองทั้งสองมาตรฐานดังกล่าว  โดยมี ผู้อำนวยการ  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการและบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเข้าร่วมพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง