ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ‘นิด้า’ จัดงานแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยในปีนี้ มีบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้

 

คณะบริหารธุรกิจ

          - นางวรรณี กาญจนวงศ์

 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

          - รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

คณะสถิติประยุกต์

           - นางสุภาพร หงษาวงษ์

 

คณะภาษาและการสื่อสาร

          - รศ.ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค

          - รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ 

          - นางสาวธาราทิพย์ ชื่นเพ็ง

 

สำนักงานสถาบันปฏิบัติงานศูนย์ประสาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

          - นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริปิ่น

 

สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร

          - อาจารย์หน่อย วินัยสุรเทิน

          - นางสายพิณ จีนโน

          - นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์

          - นางสาวศุภนิจ ศรีรักษ์

 

สำนักงานสถาบัน กองกลาง

          - นายสุชาติ ชมชื่น

          - นายศรีคำรณ ปาณาพงษ์

 

          ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาสถาบันของเรามาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

          สามารถติดตามชมภาพบรรยากาศความประทับใจ ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nida.ac.th&set=a.457468476407647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง