ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ‘นิด้า’ หารือ ‘สจล.’ สร้าง Model การศึกษาอย่างยั่งยืน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)                                                                                                       

 

          วันนี้ (3 ตุลาคม 2565) คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เดินทางเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อวางแผนสร้างรูปแบบการศึกษาใหม่ร่วมกัน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันด้วย ภายหลังจากการประชุมหารือ คณะผู้บริหารของ สจล. ได้ให้เกียรติพาคณะผู้บริหารของนิด้า นำชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ของ สจล. ณ คณะวิทยาศาสตร์ และได้พาเยี่ยมชมห้องสมุดของ สจล.

          อนึ่ง ‘นิด้า’ และ ‘สจล.’ ได้มีความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ “ปริญญาตรีควบปริญญาโท” (5 ปี 2 ปริญญา) ในโครงการหลักสูตรร่วม KMITL - NIDA Double Degree Program in Financial Engineering หรือหลักสูตร “วิศวกรรมการเงิน” หลักสูตรนานาชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน FinTech หรือเทคโนโลยีทางการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง