ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สำนักบรรณสารการพัฒนา​ ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

          สำนักบรรณสารการพัฒนา​ ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล CoreTrustSeal ซึ่งเป็นการขอรับรองมาตรฐานคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้กดปุ่มรับรองในแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.coretrustseal.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง