ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore Management University

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ และคุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ                                                                                        

          เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ คุณ Harry Lee ตำแหน่ง Associate Director - SMU Academy และ คุณ Sherlyn Koh ตำแหน่ง Associate Director - SMU Office of Overseas Centres เพื่อร่วมพูดคุยหารือเบื้องต้นถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับ SMU เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ Learning Journey โดยทั้ง 2 ฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง