ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะนิติศาสตร์ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

          ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าคารวะและแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ศาลปกครองสูงสุด

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง