ติดตาม :        เลือกภาษา THEN โครงการให้บริการดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการให้บริการดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 - 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Common Room ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระและคลายความกังวลในการดูแลบุตรหลานของบุคลากรของสถาบัน

          และเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งบุตรหลานของบุคลากรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ และเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ สติปัญญา สังคม อารมณ์ และส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง