ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ และคุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม MS Teams กับ คุณ Khai Aye ตำแหน่ง Prospect Burma Program Manager

         และ คุณ Angela Dim ตำแหน่ง Partner Relationships Manager เพื่อร่วมพูดคุยหารือเบื้องต้นถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับ Prospect Burma เกี่ยวกับการจัดหาทุนให้นักศึกษาพม่ามาศึกษา ณ สถาบัน

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง