ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิพิธภัณฑ์นิด้า ได้รับ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2565 และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565 ในการนี้ พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” จาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง