ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

          ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้าเป็นประจักษ์ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏสืบไป

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง