ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ United States Agency for International Development

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมกับ Dr. Bryce Smedley, Education Team Lead จาก the United States Agency for International Development (USAID) สหรัฐอเมริกา สำนักงานประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ USAID เช่น ความเข้าใจที่ดีขึ้นในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบัน และ USAID จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง