ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน ภายใต้แคมเปญ NO GIFT POLICY

          ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรนิด้า ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน ภายใต้แคมเปญ NO GIFT POLICY เปลี่ยนการ "รับ" เป็นการ "ให้" ภายในงาน NIDA for ALL KICKOFF! รวม "พลัง" สร้างสรรค์ "นิด้า” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี และในรูปแบบ Online ถ่ายทอดสด (Live Event) ผ่าน MS TEAMS

Read more: ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน ภายใต้แคมเปญ NO GIFT POLICY

ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 คณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมได้จัดประชุมขึ้น จากการประชุมดังกล่าวสรุปประเด็นสำคัญ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร  ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เห็นว่าสถาบันควรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศตามพระราชดำริในการก่อตั้งสถาบันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหารสถาบันจะเน้นเรื่องการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความซื่อสัตย์

Read more: ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง