ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ผู้แทนจาก National Institute of Public Administration (NIPA) เยือนสถาบัน

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คุณสุพิชญ์ชา คนชม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  และคุณภาณุ บุญมา นักวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Institute of Public Administration (NIPA) และเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร และชุมชน ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี และนางสาววรรณภรณ์ อนุอัน บรรณรักษ์ได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดด้วย

Read more: ผู้แทนจาก National Institute of Public Administration (NIPA) เยือนสถาบัน

"นิด้าสุดเจ๋งคว้า 3 รางวัลใหญ่ร่วมกับศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบ้านสุมาลี (Sumalee Holistic Care)"

          จากจุดเล็กๆ ของการบริการวิชาการภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ณ Sumalee Holistic Care เขตหนองจอก กรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน ภาคีสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร คณะการจัดการการท่องเที่ยว และ นักศึกษาของนิด้าที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง นางสาวตรีชฎา เลาแก้วหนู นางสาววิลาสิณี พุทธาวงษ์ นางสาวเตชิตา ลาพินีกร นางสาววีณากร ภัทรวงศา จากคณะการจัดการการท่องเที่ยวและ นางสาวภัทรธิดา สามัคคี และนางสาวภัทธีมา แม่นสอน จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เข้าไปในพื้นที่ด้วยเป้าหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันเป็นระยะกว่า 1 ปี และได้หยิบยกเอานวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อสุขภาพมาเป็นจุดขายหลักของ Sumalee Holistic Care

          ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองบ้านสุมาลีได้ถูกเจียระไนก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เพชรเม็ดงามใกล้กรุง จากกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดการพัฒนา  เกิดผลงานเชิงประจักษ์จนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้ง 3 รางวัล คือ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้ชื่อทีม Lady Pink สวยหวานแต่แข็งแกร่ง ในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้ชื่อทีม Lady Pink สวยหวานแต่แข็งแกร่ง ในกิจกรรมการประกวดรอบ Best of Best ธนาคารออมสิน จากทีม The Best ของทั้ง 65 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และรางวัลล่าสุด 

3. รางวัลชนะเลิศสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 2023 “DOT Connect to Healthy Route 2023” ภายใต้ชื่อเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพแฮปปี้ กับพี่ๆวัยเก๋า จากกรมการท่องเที่ยว ซึ่งทีมนิด้าต้องฝ่านฟันกับทีมสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวกว่า 74 ทีม จนได้เข้ารอบ 24 ทีม และ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อ Pitching เพื่อเฟ้นหา 5  สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 

 

          ซึ่งนิด้าเรามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เกิดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

“นิด้า” รับมอบตู้ตรวจโควิดระบบชีวนิรภัย จากกลุ่ม LUCAS 8 และผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร วบส. รุ่นที่ 8

          กลุ่ม LUCAS 8 และผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร วบส. รุ่นที่ 8 ผู้ประดิษฐ์รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน มอบตู้ตรวจโรคโควิดระบบชีวนิรภัยแก่ “นิด้า” เพื่อใช้ในกิจการของสถาบัน

          วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) นายนัทธี อินต๊ะเสน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จํากัด ในฐานะผู้ประดิษฐ์รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และได้สำเร็จการอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และกลุ่ม LUCAS 8 เดินทางเข้ามอบตู้ตรวจโรคโควิดระบบชีวนิรภัยให้กับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อใช้ในกิจการของทางสถาบัน เช่น การรับพระราชทานปริญญา และการอบรมหลักสูตรที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง และไม่มีผลประโยชน์อื่นต่างตอบแทน โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรของสถาบัน ในการรับมอบตู้ตรวจโควิดระบบชีวนิรภัยดังกล่าว ณ ห้องพยาบาล อาคารชุบ กาญจนประกร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          สำหรับตู้เก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ประกอบไปด้วยตู้สำหรับใช้เก็บตัวอย่างที่สามารถเคลื่อนที่ได้ สร้างขึ้นตามมาตรฐานของ Center of Disease Control (CDC) เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน มีขนาดตู้ภายนอกที่ กว้าง 1.20 x ยาว 1.20 x สูง 2.46 เมตร โดยใช้ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบชีวนิรภัย สามารถใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ (ต่อจากไฟบ้านได้โดยตรง) พร้อมด้วยระบบกรองอากาศจากภายนอก ระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบ UV ระบบและอุปกรณ์ควบคุมความดันภายในห้องเป็นบวกตลอดเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

          ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้าเป็นประจักษ์ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏสืบไป

Read more: ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

นิด้า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนสถาบัน ร่วมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาลาดุสิตดาลัย อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Read more: นิด้า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บุคลากร-นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ศึกษาดูงานศูนย์ NIDA S2C°

         หลังจากที่เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการ กับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ NIDA Smart Compact City Center หรือ NIDA S2C° วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) ทางศูนย์ NIDA S2C° ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บุคลากรจากสำนักงานยุทธศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ NIDA S2C° และอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ NIDA S2C° และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ในการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

Read more: บุคลากร-นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ศึกษาดูงานศูนย์ NIDA S2C°

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

          ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์  ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จากหม่อมเจ้าฑิฆัมพร  ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ​ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

Read more: ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

บรรยากาศอันแสนอบอุ่น ในค่ำคืนวันลอยกระทง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  แม่ทัพใหญ่ของนิด้า ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พาทีมผู้บริหารของเราแบบครบชุดร่วมกิจกรรม "ล่องนที เพลินดนตรีในสวน" ที่จัดโดยทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือทีม SMO OK WE GO แห่งนิด้า พร้อมจัดเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ คว้าไมค์ขึ้นเวทีร้องเพลง ทั้งร้องเดี่ยวและร้องร่วมกับน้อง ๆ สโมสรฯ ของเรา นอกจากนี้ทีมผู้ช่วยอธิการบดีไม่รอช้า รีบคว้าไมค์ขึ้นเวทีตามกันมาติด ๆ เรียกได้ว่า อบอุ่นไปทั้งงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ  เล่นเกมตักไข่ลุ้นของรางวัล และรับกระทงไม่หลงทางจากสโมสรฯ ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: บรรยากาศอันแสนอบอุ่น ในค่ำคืนวันลอยกระทง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิพิธภัณฑ์นิด้า ได้รับ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2565 และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565 ในการนี้ พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” จาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นผู้รับมอบ

Read more: พิพิธภัณฑ์นิด้า ได้รับ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง