ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ‘นิด้า’ วางพานพุ่มดอกไม้ ‘วันเทคโนโลยีของไทย’

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

Read more: ‘นิด้า’ วางพานพุ่มดอกไม้ ‘วันเทคโนโลยีของไทย’

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ และคุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม MS Teams กับ คุณ Khai Aye ตำแหน่ง Prospect Burma Program Manager

Read more: NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ โครงการทุน Prospect Burma

โครงการให้บริการดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการให้บริการดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 - 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Common Room ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระและคลายความกังวลในการดูแลบุตรหลานของบุคลากรของสถาบัน

Read more: โครงการให้บริการดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

"นิด้า" ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนะปัญญา

Read more: "นิด้า" ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

คณะนิติศาสตร์ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

          ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าคารวะและแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ศาลปกครองสูงสุด

Read more: คณะนิติศาสตร์ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์

สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร ศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุด AIS

          รศ.ดร สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และรศ.ดร ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุด AIS อาคารเอไอเอส 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

Read more: สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร ศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุด AIS

“นิด้า” ร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางการพัฒนาสังคมฐานราก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ "โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG" ออกบูธจำหน่ายสินค้า เมื่อวันที่ 7 – 9  ตุลาคม 2565 ณ เซ็นทรัลพลาซา บางนา

Read more: “นิด้า” ร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore Management University

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ และคุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ                                                                                        

Read more: ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore Management University

สำนักบรรณสารการพัฒนา​ ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

          สำนักบรรณสารการพัฒนา​ ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล CoreTrustSeal ซึ่งเป็นการขอรับรองมาตรฐานคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้กดปุ่มรับรองในแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.coretrustseal.org

Read more: สำนักบรรณสารการพัฒนา​ ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง