ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ‘นิด้า’ หารือ ‘สจล.’ สร้าง Model การศึกษาอย่างยั่งยืน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)                                                                                                       

Read more: ‘นิด้า’ หารือ ‘สจล.’ สร้าง Model การศึกษาอย่างยั่งยืน

‘นิด้า’ จัดงานแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยในปีนี้ มีบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้

Read more: ‘นิด้า’ จัดงานแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 และ ISO27001:2013

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 สถาบันโดยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ได้จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO27001:2013 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริษัท บีเอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด  

Read more: สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 และ ISO27001:2013

เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติจัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม

Read more: เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

“Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future”

          ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี และรับชมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom และ Facebook Page : NIDA Thailand

Read more: “Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future”

นิด้า จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบโล่และรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2565

          วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้ทำการประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ ในการนี้ได้มีพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565 ให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ และส่วนรวม

Read more: นิด้า จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบโล่และรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2565

“นิด้า” จัดงานรำลึก “ขบวนการเสรีไทย” และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย

          “นิด้า” โดยสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร จัดงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการรำลึกขบวนการเสรีไทย 2565 และกิจกรรมประกวดวิดีโอคลิปชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “อุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยและบทเรียนสำหรับอนุชน”                                                                                                                                                                                        

Read more: “นิด้า” จัดงานรำลึก “ขบวนการเสรีไทย” และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย

The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs)

          ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "การบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ" The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs) ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรับชมทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

Read more: The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs)

Singapore Management University (SMU) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้นำคณะผู้แทนจาก Singapore Management University (SMU) ได้แก่ 1) Mr. Jack Lim, Executive Director, SMU Academy 2) Mr. Harry Lee, Associate Director, SMU Academy 3) Mr. Kenneth Choo, Director, SMU Office of Overseas Centres 4) Ms. Sherlyn Koh, Associate Director, SMU Office of Overseas Centres จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ

Read more: Singapore Management University (SMU) เยือนสถาบัน

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง